Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Nanoslogic.pl


 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego zarządzanego przez firmę  Nanoslogic z siedzibą w Sosnowcu numer NIP: 734-116-08-95 adres korespondencyjny : ul.Targowa 2 , 41-200 Sosnowiec

3. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania  ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

4. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

5.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi : 

1. Konto Klienta w Sklepie internetowym

2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym

7.Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, hasło

3.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nie oznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie.

9. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)

10. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu przez Klienta do urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

WARUNKI  ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. 
5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
6. Złożenie Zamówienia  jest potwierdzeniem przez zamawiającego, że  akceptuje regulamin sklepu internetowego
www.sklep.nanoslogic.pl 

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie  potwierdza jego otrzymanie,  oraz  przyjmuje Zamówienie do realizacji– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). 
8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT ale bez kosztów dostawy,(wysyłka + opakowanie ) które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.

10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,  które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy  bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

 DOSTAWA 

1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie przekazana do realizacji  nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym należność za zakupione towary wpłynie na konto. 
2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta  za pośrednictwem poczty lub kuriera  wskazanego w trakcie składania Zamówienia 
3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego.
5.Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostarczyciela przesyłki w szczególności sporządzenia protokołu szkody wraz z podpisem doręczyciela. 

PŁATNOŚĆ 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
     1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). 

    2. Platforma PayPro - Przelewy24.pl system płatności elektronicznych 

REJESTRACJA KLIENTA 

1. Klient może zarejestrować się w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.
5. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) zawierając umowę kupna - sprzedaży klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich na potrzeby realizacji Umowy oraz w celach marketingowych jak promocja produktów przez administratora danych firmę Nanoslogic z siedzibą w Sosnowcu ul.Targowa 2 oraz innych podmiotów w szczególności podmiotów obsługujących płatności elektroniczne.

6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków  w postaci elektronicznej za zakupione towary na podany w rejestracji adres e-mail. 

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

REALIZACJA  UMOWY SPRZEDAŻY


1. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
3. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie przekazana do realizacji  nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym należność za zakupione towary wpłynie na konto. 

6. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta  za pośrednictwem poczty lub kuriera  wskazanego w trakcie składania Zamówienia 
7. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
8. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia
9. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostarczyciela przesyłki w szczególności sporządzenia protokołu szkody wraz z podpisem doręczyciela. 
10. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
11.  Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. \\\"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\" ma prawo - zgodnie z art. 7 w/w ustawy – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. 

2.  Wzór stosownego formularza stanowi załącznik  do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na adres Sklepu na własny koszt zakupionych towarów  wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym  oryginalnym dowodem zakupu, nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
3. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. 
4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”. 
6. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty  na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w  inny sposób podany przez Konsumenta nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

Formularz zwrotu towaru dostępny tutaj : Formularz zwrotu towaru

 REKLAMACJA 

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy.
Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.


 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu,
które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy
sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania
do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w
tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe